Văn hoá như một chất keo kết dính các thành viên trong tổ chức, để giúp việc quản lý tổ chức bằng cách đưa ra những chuẩn mực để hướng các thành viên nên nói gì và làm gì.

Tại ATOM Markets, chúng tôi luôn tạo ra một cơ chế văn hoá phù hợp, luôn song hành cùng mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức.