Ngày Tổng Thống - Tết Nguyên Đán 2021

Lịch nghỉ lễ            
  2/11/2021 2/12/2021 2/15/2021
Sản phẩm Mở Đóng Mở Đóng Mở Đóng
WTI Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm  19:45
Hợp Đồng WTI Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 20:00
Vàng Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 20:00
Hợp Đồng Vàng Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 20:00
Bạc Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 20:00
Hợp Đồng Bạc Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 20:00
Đồng Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 20:00
UK100 Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 23:00
DAX30 Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 23:00
NAS100 Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 20:00
WS30 Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 20:00
SP500 Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 20:00
JPN225 Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Sớm 20:00
Cổ Phiếu US Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Đóng Đóng
*Thời gian đều đặt theo server (GMT+2).
*LP có thể thay đổi phiên giao dịch đến khi lễ hội kết thúc.