Hợp tác IB

Khách hàng có thể lựa chọn trở thành đối tác hợp tác IB. Thông qua lựa chon của ATOM MARKETS sẽ trở thành IB của ATOM MARKETS, và được tiến hành phục vụ khách hàng. Sau khi nhận được thông báo của ATOM MARKETS, sẽ được hỗ trợ phục vụ toàn phương diện, và nhận được tiền hoa hồng tương ứng. ATOM Markets cung cấp cho IB sự hỗ trợ thực sự hiệu quả để giúp IB tiến hành đào tạo ngành công nghiệp toàn diện cho khách hàng, đào tạo cam kết tỷ lệ chuyển đổi khách hàng (tỷ lệ chuyển đổi thống kê lịch sử 58,8%). Khóa đào tạo bao gồm chuyên môn ngành, cơ cấu thị trường ngoại hối, cơ chế giao dịch đặt lệnh, kiểm soát rủi ro tài khoản giao dịch và các khóa học khác, cho phép khách hàng có đầy đủ sự tự tin đối với thị trường ngoại hối, kéo dài thời gian khách hàng tham gia vào thị trường, gia tăng số lượng khách hàng tin tưởng vào IB. Ngoài ra, ATOM MARKETS sẽ giúp IB đào tạo nhân viên của mình, để nhân viên IB có khả năng chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh của IB và cố gắng giúp IB thành công trên thị trường ngoại hối